PYLOS NEWS -MESSINIA GREEE

ΕΝΑΣ ΜEΓΑΛΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ.. Pylos News in daily news.

Πέμπτη, 31 Ιουλίου 2014

Ένας ψήφος κι ένας δήμαρχος …

galanopoulos thothorosΤου Θό­δω­ρου Γα­λα­νο­που­λου
Έ­χω πει δι­ά­φο­ρα α­στεί­α για την πε­ρί­φη­μη α­πό­λυ­τη ι­σο­πα­λί­α των υ­πο­ψη­φί­ων δη­μάρ­χων ε­κεί στη Μεσ­σή­νη! Αλ­λά έ­τσι κι αλ­λι­ώς έ­γι­νε! Με τον έ­ναν ή τον άλ­λον τρό­πο, θε­μι­τό ή α­θέ­μι­το έ­γι­νε! Πέ­ναλ­τι δεν προ­βλέ­πον­ται, προ­βλέ­πε­ται μό­νο το ε­κλο­γο­δι­κεί­ο, ό­που για να τα λέ­με στα ί­σια, αυ­τοί που θα πε­ρά­σου­νε κα­λά θα εί­ναι μο­νό οι δι­κη­γό­ροι! Εν­στά­σεις, κλή­σεις, α­να­βο­λές, δι­α­κο­πές, α­γω­γές, ε­πα­νεν­στά­σεις …και άλ­λες δι­κο­νο­μι­κές δυ­νά­μεις! Και μια ο­λό­κλη­ρη πε­ρι­ο­χή, να πε­ρι­μέ­νει τη δι­κα­στι­κή α­πό­φα­ση αν θα έ­χει δή­μαρ­χο και τι δή­μαρ­χο; Της μιας ψή­φου! Α­φού ε­ξε­τα­σθεί εν­δε­λε­χώς ο έ­νας ψή­φος, θα κρί­νει το μέλ­λον ό­λης της Μεσ­σή­νης! Ει­λι­κρι­νά δεν εί­ναι και λι­γά­κι ντρο­πή; Κι αν δεν τα προ­βλέ­πουν ό­λα οι νό­μοι, δεν υ­πάρ­χουν συμ­φω­νί­ες κυ­ρι­ών; Να α­πο­φα­σί­σουν να γί­νει δή­μαρ­χος ο έ­νας για 2,5 χρό­νια και άλ­λα τό­σα ο άλ­λος; Ω­ραί­α και ξε­κά­θα­ρα; Ε­δώ συγ­κυ­βερ­νά η ΝΔ με το ΠΑ­ΣΟΚ και δεν μπο­ρούν να βρουν μια συ­ναι­νε­τι­κή λύ­ση στο δή­μο Μεσ­σή­νης; Και έ­στω ό­τι α­πο­φά­σι­σε το δι­κα­στή­ριο ό­τι δή­μαρ­χος εί­ναι ο τά­δε, α­πό τους δυ­ο! Θα περ­νά­ει στο δρό­μο και θα του λέ­νε, κα­λώς το δή­μαρ­χο μου; Ε­γώ σε έ­βγα­λα! Ε­γώ εί­μαι ο έ­νας πα­ρα­πά­νω! Δι­ό­ρι­σε μου τα παι­διά! Ει­λι­κρι­νά αν ή­μουν στη θέ­ση τους ε­νός εκ των δυ­ο, σε έ­ναν τό­πο που με έ­κα­νε δή­μαρ­χο του ε­νός … θα τους χά­ρι­ζα και Δη­μαρ­χί­α και κα­ρέ­κλα και ό­λη την υ­πο­στή­ρι­ξη που του χά­ρι­σαν να εί­ναι μο­νο­ψη­φι­κός δή­μαρ­χος! Ε­κτός α­πό την πο­λι­τι­κή, και γε­νι­κά την α­σχο­λί­α με τα κοι­νά, υ­πάρ­χει και η κοι­νή λο­γι­κή και η α­ξι­ο­πρέ­πεια που κά­ποι­ες φο­ρές εί­ναι πο­λύ ι­σχυ­ρή και πρέ­πει να σου α­νοί­γει το πα­ρά­θυ­ρο να δεις την α­λή­θεια, και να πε­τάς στη μού­ρη ο­ρι­σμέ­νων και τα α­ξι­ώ­μα­τα και τις δι­ά­φο­ρες λο­βι­τού­ρες! Πάν­τως να εί­ναι σί­γου­ροι, τον πρώ­το και­ρό μό­νο ο πο­λί­της πο­λώ­νε­ται και λει­τουρ­γεί σαν ο­πα­δός! Με­τά σί­γου­ρα θα βα­ρε­θεί να βλέ­πει να με­τα­φέ­ρε­ται η το­πι­κή αυ­το­δι­οί­κη­ση στα δι­κα­στή­ρια! Και να α­να­ρω­τι­έ­ται με τι σθέ­νος και πυγ­μή να πά­ρει έ­νας δή­μαρ­χος μια α­πό­φα­ση στη­ρι­ζό­με­νος σε έ­ναν ψή­φο!
«Οι κυ­βερ­νή­σεις πέ­φτου­νε μα η α­γά­πη μέ­νει» έ­γρα­φε ρο­μαν­τι­κά ο Μα­νώ­λης Ρά­σου­λης … Βρεί­τε μό­νοι σας μια λύ­ση για το κα­λό ό­λων και ε­φαρ­μό­στε την! Μην πε­ρι­μέ­νε­τε πε­ρισ­σό­τε­ρη α­πό τη δι­κή σας λο­γι­κή να φα­νεί μέ­σα α­πό έ­να δι­κα­στή­ριο! Ό­σο για τους πο­λί­τες,πο­λύ σο­φά λέ­ει ο λα­ός μας. Την υ­πο­γρα­φή την ψω..η και τη ψή­φο δεν την βά­ζουν ο­που­δή­πο­τε! Ναι γειά !!

«Ο κ. Πετράκος και ο ΣΥΡΙΖΑ «κρύβονται» πίσω από την συντονιστική επιτροπή εργαζομένων – συνταξιούχων ΔΕΗ»

mantasΣτην αν­τε­πί­θε­ση πέ­ρα­σε ο πρό­ε­δρος της ΝΟ­ΔΕ Μεσ­ση­νί­ας Πε­ρι­κλής Μαν­τάς με α­φορ­μή την ση­με­ρι­νή α­να­κοί­νω­ση της συν­το­νι­στι­κής ε­πι­τρο­πής ερ­γα­ζο­μέ­νων – συν­τα­ξι­ού­χων ΔΕ­Η Κα­λα­μά­τας για την ε­πί­θε­ση που δέ­χτη­καν οι Νί­κος Φω­τό­που­λος και Θα­νά­σης Πε­τρά­κος α­πό τον πρό­ε­δρο της ΝΟ­ΔΕ.
Συγ­κε­κρι­μέ­να ο κ. Μαν­τάς προ­σά­πτει στην συν­το­νι­στι­κή ε­πι­τρο­πή ερ­γα­ζο­μέ­νων – συν­τα­ξι­ού­χων ΔΕ­Η Κα­λα­μά­τας ό­τι πί­σω α­πό αυ­τούς «κρύ­βον­ται» Ο κ. Πε­τρά­κος και ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ.
Α­κο­λου­θεί η πλή­ρης δή­λω­ση του κ. Μαν­τά:
«Α­γα­πη­τά «α­νώ­νυ­μα» μέ­λη της συν­το­νι­στι­κής ε­πι­τρο­πής, στις 25 Ι­ου­λί­ου, με ε­πι­στο­λή μου σε ό­λα τα Μ.Μ.Ε. του νο­μού μας, α­παν­τή­σα­με στις προ­κλή­σεις και το αν­τι­κυ­βερ­νη­τι­κό πα­ρα­λή­ρη­μα των ε­πί­ση­μων προ­σκε­κλη­μέ­νων στην εκ­δή­λω­σή σας, κ. Φω­τό­που­λου και κ. Πε­τρά­κου. Ε­κτός κι αν θε­ω­ρεί­τε ό­τι για να α­σκή­σου­με την κρι­τι­κή μας, θα έ­πρε­πε να πά­ρου­με την ά­δεια των δι­ορ­γα­νω­τών, που με­τέ­τρε­ψαν την εν λό­γω ε­νη­με­ρω­τι­κή εκ­δή­λω­ση σε κομ­μα­τι­κή – αν­τι­κυ­βερ­νη­τι­κή φι­έ­στα του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ.
Τα συμ­πε­ρά­σμα­τα που δή­θεν α­να­δεί­χθη­καν στην εκ­δή­λω­σή σας και για τα ο­ποί­α α­να­φέ­ρε­στε με ι­δι­αί­τε­ρο ζή­λο στην α­πάν­τη­σή σας, εί­ναι α­νυ­πό­στα­τα, α­τεκ­μη­ρί­ω­τα και δεν προ­κύ­πτουν ως α­πο­τέ­λε­σμα α­πό κα­μί­α το­πο­θέ­τη­ση των ο­μι­λη­τών – προ­σκε­κλη­μέ­νων σας.
Αυ­τό που αυ­τα­πό­δει­κτα προ­έ­κυ­ψε, εί­ναι το αν­τι­κυ­βερ­νη­τι­κό μέ­νος των κ. Φω­τό­που­λου και Πε­τρά­κου, οι ο­ποί­οι για α­κό­μη μια φο­ρά κα­τέ­θε­σαν δη­μό­σια τα δι­α­πι­στευ­τή­ρια τους στην η­γε­σί­α του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ.
Ό­σον α­φο­ρά τα ε­ρω­τή­μα­τα, που δη­μό­σια μου θέ­σα­τε έ­χω να σας α­παν­τή­σω τα ε­ξής:
Ως Πρό­ε­δρος της ΝΟ.Δ.Ε. Μεσ­ση­νί­ας ε­δώ και 4 χρό­νια, ου­δέ­πο­τε «κρύ­φτη­κα» πί­σω α­πό δή­θεν ε­νη­με­ρω­τι­κές εκ­δη­λώ­σεις συν­το­νι­στι­κών ε­πι­τρο­πών με στό­χο την κά­λυ­ψη με κομ­μα­τι­κό μαν­δύ­α των α­γώ­νων και των δι­και­ω­μά­των, ερ­γα­ζο­μέ­νων και πο­λι­τών. Και οι πο­λί­τες της Μεσ­ση­νί­ας το γνω­ρί­ζουν κα­λά, γι αυ­τό και δέ­χο­μαι την α­μέ­ρι­στη συμ­πα­ρά­στα­ση τους σε κά­θε μου πο­λι­τι­κή πρω­το­βου­λί­α.
Τό­σο ε­γώ προ­σω­πι­κά ό­σο και τα μέ­λη της ΝΟ.Δ.Ε. Μεσ­ση­νί­ας εί­μα­στε α­νοι­χτοί σε κά­θε χρή­σι­μη και ου­σι­α­στι­κή συ­ζή­τη­ση για το ό­λο θέ­μα της ΔΕ­Η, για την υ­φι­στά­με­νη και την προ­τει­νό­με­νη κα­τά­στα­ση και κυ­ρί­ως εί­μα­στε δι­α­θέ­σι­μοι α­νά πά­σα στιγ­μή, στους πραγ­μα­τι­κούς εκ­προ­σώ­πους των ερ­γα­ζο­μέ­νων.
Ό­σο για την πα­ρα­τή­ρη­σή σας για την πο­λι­τι­κή μου κα­τα­ξί­ω­ση, σας ε­νη­με­ρώ­νω ό­τι τα τε­λευ­ταί­α 15 χρό­νια δρα­στη­ρι­ο­ποι­ού­μαι ε­παγ­γελ­μα­τι­κά στη Μεσ­ση­νί­α ως ε­λεύ­θε­ρος ε­παγ­γελ­μα­τί­ας με κα­θη­με­ρι­νούς α­γώ­νες ε­πι­βί­ω­σης λό­γω της ά­σχη­μης οι­κο­νο­μι­κής συγ­κυ­ρί­ας που βι­ώ­νου­με και ό­τι ου­δέ­πο­τε δι­ε­τέ­λε­σα εί­τε κρα­τι­κο­δί­αι­το κομ­μα­τι­κό στέ­λε­χος, εί­τε κρα­τι­κο­δί­αι­τος συν­δι­κα­λι­στής σαν τους ε­πί­ση­μους προ­σκε­κλη­μέ­νους σας στην εκ­δή­λω­σή σας.
Η πο­λι­τι­κή μου κα­τα­ξί­ω­ση, πη­γά­ζει μό­νο α­πό τις κα­θη­με­ρι­νές, έν­τι­μες, κα­θα­ρές, πο­λι­τι­κές μου πρω­το­βου­λί­ες.»

Το κόκκινο γάντι της Χαρούλας..

... και οι χιλιάδες υψωμένες γροθιές για τις καθαρίστριες...
  
Πλημμύρισε χθες βράδυ η πλατεία Συντάγματος από ανθρώπους κάθε ηλικίας στη συναυλία αλληλεγγύης με τη Χαρούλα Αλεξίου, για τις καθαρίστριες του υπουργείου Οικονομικών, που συνεχίζουν να αγωνίζονται καθημερινά επί έντεκα ολόκληρους μήνες.
 Οι καθαρίστριες που συνεχίζουν τον αγώνα τους εδώ και 11 μήνες (τους τρεις από αυτούς, είναι έξω από το κτήριο του υπουργείου) ένωσαν τις φωνές τους με όσους ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του ραδιοφωνικού σταθμού «Στο Κόκκινο 105,5» και της Αλληλεγγύης για Όλους.
Χαρακτηριστική ήταν η στιγμή που η Αλεξίου ανέβηκε στη σκηνή και, φορώντας ένα κόκκινο γάντι και με σηκωμένη γροθιά, είπε: «Δεν νιώθω μόνη, είναι εκατοντάδες οι άνθρωποι από ..  όλους τους χώρους που συμπαραστέκονται σ' αυτόν τον αγώνα». 
«Μας φαίνονται μεγάλοι, γιατί είμαστε σκυφτοί, αν λίγο σηκωθούμε θα σκύψουνε αυτοί», φώναζαν οι καθαρίστριες, ενώ ο κόσμος απαντούσε «η αλληλεγγύη το όπλο των λαών, πόλεμο στον πόλεμο των αφεντικών».
«Θέλουμε να κερδίσουν οι γυναίκες αυτές, όχι μόνο για τις ίδιες, αλλά για όλους μας», έλεγαν οι συγκεντρωμένοι. Για όλους αυτούς  τους ανθρώπους, για τους ίδιους ακριβώς λόγους, οι καθαρίστριες είναι κάτι πολύ παραπάνω από εργαζόμενες που διεκδικούν τις δουλειές τους: είναι τα σύμβολα της ελπίδας, της αντίστασης και της νίκης.
«Όταν μας πέταξαν στον δρόμο νόμιζαν πως θα κάτσουμε σπίτι μας και θα κλαίμε τη μοίρα μας. Δεν τους κάναμε τη χάρη, είμαστε κάθε μέρα έξω κι αγωνιζόμαστε», είπε η Ευαγγελία, μιλώντας εκ μέρους των συναδελφισσών της. «Κι όταν κερδίσουμε αυτόν τον αγώνα, η νίκη δεν θα είναι μόνο για εμάς, θα είναι για όλους μας»...

Τετάρτη, 30 Ιουλίου 2014

Οι πίνακες επιλογής βρεφών - νηπίων, από ΟΑΕΔ

  • Ανακοινώθηκαν οι τελικοί πίνακες επιλογής βρεφών και νηπίων στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του ΟΑΕΔ

Αναρτήθηκαν σήμερα, στο διαδικτυακό τόπο του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), οι τελικοί πίνακες επιλογής βρεφών και νηπίων στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του ΟΑΕΔ για το σχολικό έτος 2014-2015.

Συγκεκριμένα αναρτήθηκαν:

- Πίνακας βρεφών Α (βρέφη από 8 μηνών έως 1,5 ετών)

- Πίνακας βρεφών Β (βρέφη από 1,5 ετών έως 2,5 ετών)

- Πίνακας νηπίων (νήπια από 2,5 έως την προσχολική ηλικία)

- Πίνακας μη δικαιούχων

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς μπορούν να πληροφορηθούν τα αποτελέσματα από τους κατά τόπους Βρεφονηπιακούς Παιδικούς Σταθμούς του Ο.Α.Ε.Δ., όπου υπέβαλαν την αίτησή τους και από την ιστοσελίδα του Οργανισμού www.oaed.gr .

Πτώση έως 70% στις τιμές για εξοχικές κατοικίες

Με γενναίες εκπτώσεις στις τιμές των εξοχικών κατοικιών, που σε πολλές περιπτώσεις αγγίζουν ακόμη και το 70% σε σχέση με το 2008, προσπαθούν οι ιδιοκτήτες τους να αντιμετωπίσουν την κρίση που έχει «χτυπήσει» τον κλάδο τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με τον 'ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΤΥΠΟ".

Έχοντας παραιτηθεί από την προσπάθεια να αναζωπυρώσουν το εγχώριο ενδιαφέρον, το οποίο εξακολουθεί να είναι κάτι παραπάνω από «χλιαρό», στρέφουν το βλέμμα προς το εξωτερικό.

Η προσέλκυση ξένων αγοραστών, ωστόσο, έχει εξελιχθεί σε μία μάλλον δύσκολη υπόθεση, δεδομένου ότι οι περισσότεροι εξ αυτών ενδιαφέρονται για ακίνητα έως 100.000 ευρώ.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΚΕΝΤΡΟΔΕΞΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΕ 2 ΔΗΜΑΡΧΟΥΣ

Κίνηση της Κεντροδεξιάς με Καφαντάρη και Καμπόσο εναντίον Καμίνη και Μπουτάρη
Αντίπαλον δέος για την κίνηση των δημάρχων της Κεντροαριστεράς φαίνεται να συγκροτείται με πρωταγωνιστές οκτώ δημάρχους προέρχομενους από τον χώρο της Κεντροδεξιάς, αφού όλοι είχαν εκλεγεί με το γαλάζιο χρίσμα κατά το παρελθόν. Οι οκτώ δήμαρχοι εξέδωσαν ανακοίνωση απάντηση
στον Γιώργο Καμίνη και τον Γιάννη Μπουτάρη, με αφορμή τις εκλογές της ΚΕΔΕ. Στην εν λόγω ανακοίνωση εξαπολύουν επίθεση τόσο στον δήμαρχο Αθηναίων όσο και στον δήμαρχο Θεσσαλονίκης για τις σχέσεις τους με κόμματα παρά την εικόνα ανεξάρτητου που παρουσίαζαν.
Διαβάστε αναλυτικά το κείμενο:
Με αφορμή το κείμενο που δημοσιεύθηκε σχετικά με τις επερχόμενες εκλογές στην Κ.Ε.Δ.Ε. θα θέλαμε να μοιραστούμε μαζί σας κάποιες σκέψεις, σχετικά με το παρόν, αλλά κυρίως το μέλλον της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
* Η πρόσφατη κρίση ανέδειξε με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο τον ουσιαστικό θεσμικό, πολιτικό, και κυρίως κοινωνικό ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η οποία παρά τις σημαντικές περικοπές των πόρων, κράτησε όρθιες τις τοπικές κοινωνίες και αποτέλεσε βασικό παράγοντα διατήρησης της κοινωνικής συνοχής.
* Τα αποτελέσματα των εκλογών απέδειξαν ότι οι πολίτες ψήφισαν με βάση αυτοδιοικητικά και όχι κομματικά κριτήρια.
* Το αίτημα για «διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια της Αυτοδιοίκησης και μια Αυτοδιοίκηση ανεξάρτητη από πολιτικά κόμματα και την κρατική χειραγώγηση» είναι σωστό και κοινώς αποδεκτό.
Επειδή όμως η ανεξαρτησία δεν μπορεί να αποτελεί μία ευκαιριακή ταμπέλα για την εκπλήρωση προσωπικών ή κομματικών στόχων, ανεξάρτητα αν αυτή την περίοδο είναι πολύ «της μόδας», διατυπώνουμε κάποια πολύ συγκεκριμένα ερωτήματα:
1. Εάν κάποιος διαβάσει προσεκτικά το κείμενο της κίνησης των έξι που έγιναν πέντε, τον Ιούνιο του 2013 (γιατί άραγε αποχώρησε ο κύριος Ιωακειμίδης την τελευταία στιγμή;) θα παρατηρήσει μία άλλη προσέγγιση για τα ζητήματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε σχέση με το σημερινό κείμενο. Μια προσέγγιση καθαρά κεντροαριστερή και καθόλου ανεξάρτητη. Με δεδομένο ότι οι βασικοί πρωτεργάτες και των δύο κειμένων είναι οι ίδιοι (Καμίνης και Μπουτάρης), τι άλλαξε από τότε;
2. Ο «ανεξάρτητος» κύριος Μπουτάρης γιατί δήλωνε σε κομματική εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ, λίγο πριν την τελική ευθεία για τις δημοτικές εκλογές ότι είναι πιο Πασόκος από τους Πασόκους (Οκτώβριος 2013).
3. Ο «ανεξάρτητος» κύριος Καμίνης πριν από τον πρώτο γύρο καθώς και μετά μεταξύ πρώτου και δεύτερου γύρου με ποιά κομματικά επιτελεία και πόσες φορές συναντήθηκε, τί διαπραγματεύθηκε μαζί τους και εάν αληθεύει ότι ζήτησε να μοιραστούν ψηφοδέλτιά του από τοπικές επιτροπές συγκεκριμένων κομμάτων;
4. Όταν ξεκίνησε η κουβέντα για αλλαγή του εκλογικού συστήματος εκλογής των εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με απώτερο
στόχο την πλήρη αποδέσμευση από τα κόμματα και τους μηχανισμούς ποιά ήταν η στάση των σημερινών «ανεξάρτητων» συναδέλφων;
Η αλήθεια είναι ότι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, - τουλάχιστον όσοι ασχολούμαστε χρόνια με αυτή - γνωριζόμαστε πολύ καλά. Σεβόμαστε ξεκάθαρα τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς των συναδέλφων και θεωρούμε απολύτως θεμιτές τις φιλοδοξίες τους, τόσο για αυτοδιοικητικούς όσο και για ευρύτερους πολιτικούς ρόλους.
Πιστεύουμε όμως ότι σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία αυτό που απαιτείται δεν είναι γενικόλογα πολιτικά κείμενα, που προσπαθούν να λειτουργήσουν ως κολυμπήθρα του Σιλωάμ, αλλά σοβαρές, στοχευμένες και ολοκληρωμένες προτάσεις για την Αυτοδιοίκηση.
Πέρα και πάνω από όλα όμως απαιτείται σοβαρότητα, αξιοπιστία και ειλικρίνεια.
Βοσκόπουλος Ιωάννης, Δήμαρχος Φλώρινας
Καμπόσος Δημήτριος, Δήμαρχος Άργους - Μυκηνών
Καφαντάρης Δημήτριος, Πύλου – Νέστορος
Μελετίου Νικόλαος, Δήμαρχος Ασπροπύργου
Παρίσης Αλέξανδρος, Δήμαρχος Κεφαλληνίας
Τζίτζιος Ιωάννης, Δήμαρχος Σιθωνίας
Χατζηδάκης Διονύσιος, Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου
Χιονίδης Σάββας, Δήμαρχος Κατερίνης

Τρίτη, 29 Ιουλίου 2014

ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ - Αλλάζουν όλα στις προσλήψεις αναπληρωτών στα σχολεία

Από σήμερα και μέχρι τις 8 Αυγούστου θα έχουν δικαίωμα να καταθέσουν αίτηση πρόσληψης όλοι οι εκπαιδευτικοί άνω των 21 ετών ώστε να προσληφθούν σε θέση αναπληρωτή. Παράλληλα, μεγάλη ανατροπή στις προσλήψεις φέρνει διάταξη η οποία προβλέπει διπλάσια μοριοδότηση όσων εκπαιδευτικών επιλέξουν να εργαστούν σε απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες περιοχές αλλά και νησιά της χώρας.
Ηλικιακό όριο προς τα επάνω δεν υπάρχει, ενώ δικαίωμα έχουν όλοι, αρκεί να μην έχουν αρνηθεί διορισμό στο παρελθόν ή έχουν τιμωρηθεί με οριστική παύση από τα καθήκοντά τους.
Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι εκπαιδευτικοί των κλάδων από ΠΕ01 ως και ΠΕ20 αλλά και οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ32 ΠΕ33 ΠΕ34 ΠΕ40 ΠΕ60 ΠΕ70 ΤΕ01 και ΔΕ01
Η αίτηση υποβάλλεται σε μια οποιαδήποτε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΕ60 και ΠΕ70) ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τους υπόλοιπους κλάδους.
Η αίτηση μπορεί να γίνει από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους ή και μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου και θα πρέπει να δηλωθούν υποχρεωτικά στοιχεία ΑΦΜ, Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας, διεύθυνση κατοικίας,τηλέφωνο και e-mail, ιθαγένεια κλπ
Οι εκπαιδευτικοί που απασχολούνται μόνο σε μία βαθμίδα εκπαίδευσης μπορούν να δηλώσουν ως και 30 περιοχές ενώ όσοι απασχολούνται και στις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης μπορούν να δηλώσουν ως και 60 περιοχές.
Βέβαια το φλέγον ζήτημα για τους εκπαιδευτικούς είναι το ξεκλείδωμα των πινάκων των αναπληρωτών και η μοριοδότηση της προϋπηρεσίας τους και μετά τις 30/6/2010, ζήτημα για το οποίο ο υπουργός έχει δεσμευτεί ότι θα εξετάσει άμεσα.

ENOIKIO ANTI ΔΟΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ''ΚΟΚΚΙΝΑ'' ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ...

Ένα "δίχτυ προστασίας" σχεδιάζει η κυβέρνηση για όσους κινδυνεύουν να χάσουν το σπίτι τους.
Το οικονομικό επιτελείο εξετάζει την περίπτωση οι τράπεζες να νοικιάζουν ...
στους δανειολήπτες τα σπίτια τους, με το κράτος να επιδοτεί το ενοίκιο, σύμφωνα με τα «Τα Νέα». Συγκεκριμένα, συμπληρωματικά με τις ρυθμίσεις που θα γίνουν από τις τράπεζες για τα «κόκκινα» δάνεια, η κυβέρνηση προσανατολίζεται σε αυτή τη λύση προκειμένου οι δανειολήπτες να μπορούν να παραμείνουν στα σπίτια τους, τουλάχιστον για ένα διάστημα.
Σύμφωνα με αυτό το σενάριο, οι τράπεζες θα μπορούν- αφού αποκτήσουν την κυριότητα των ακινήτων- να τα ενοικιάζουν στους δανειολήπτες ή να τα παραχωρούν με χρηματική μίσθωση, που ίσως προβλέπει και δυνατότητα επαναγοράς στο τέλος. Στο ίδιο πλαίσιο, το κράτος θα παρεμβαίνει ένα δίχτυ προστασίας, το οποίο θα περιλαμβάνει επιδότηση του ενοικίου, σύμφωνα με ρύθμιση που επεξεργάζεται ο υπουργός Εργασίας, Γιάννης Βρούτσης, όπως αναφέρει η εφημερίδα.
Τα «κόκκινα» στεγαστικά δάνεια των νοικοκυριών φτάνουν στα 10 δισ. ευρώ, ενώ άλλα 15 δισ. είναι προβληματικά, δηλαδή παρουσιάζουν καθυστερήσεις. Η εξεύρεση μίας λύσης στο θέμα είναι επιτακτική, καθώς στις 31 Δεκεμβρίου σταματά η απαγόρευση των πλειστηριασμών και σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας η Τρόικα δεν είναι διατεθειμένη να συζητήσει παράταση.
«Το κράτος πρέπει να σκέφτεται και τους πολίτες, όχι μόνο τους αριθμούς. Πρέπει να δώσει κάτι, ώστε να μην τους πετάξουν έξω από τα σπίτια τους. Από την πλευρά τους, οι τράπεζες πρέπει να σκεφτούν λύσεις για να μπορέσουν οι δανειολήπτες να μείνουν στο σπίτι τους, τουλάχιστον για κάποιο διάστημα», δήλωσε για το θέμα ο υπουργός Οικονομικών, Γκίκας Χαρδούβελης, στην εφημερίδα «Τα Νέα».

Ερχεται «κούρεμα» σε 746 χιλιάδες συντάξεις από την Τετάρτη

Ερχεται «κούρεμα» σε 746 χιλιάδες συντάξεις από την Τετάρτη
Περισσότεροι από 700.000 συνταξιούχοι θα δουν από μεθαύριο Τετάρτη 30 Ιουλίου, μειώσεις στις συντάξεις τους, καθώς αλλάζει ο τρόπος παρακράτησης φόρου, για όσους παίρνουν περισσότερες από δύο συντάξεις, κύριες και επικουρικές.
Σύμφωνα με τον σχετικό νόμο του υπουργείου Οικονομικών η παρακράτηση του φόρου θα γίνεται από αυτό το μήνα προκαταβολικά στο σύνολο των συντάξεων και όχι σε κάθε σύνταξη ξεχωριστά όπως γινόταν μέχρι τον Ιούλιο. Με τις αλλαγές αυτές 746.780 συνταξιούχοι με δύο ή περισσότερες συντάξεις που στο σύνολο ξεπερνούν τα 750 ευρώ θα δουν 40 ευρώ μέση μείωση από αύξηση παρακράτησης, λόγω αλλαγής της φορολογικής κλίμακας, επειδή όταν συμψηφίζονται δύο ή περισσότερες συντάξεις μεγαλώνει η φορολογική κλίμακα.
Με αυτό τον τρόπο οι συνταξιούχοι θα πληρώνουν προκαταβολικά κάθε μήνα ένα τμήμα του φόρου που κανονικά θα έπρεπε να πληρώσουν την επόμενη χρονιά με την εκκαθάριση της φορολογικής τους δήλωσης. έτσι, την επόμενη χρονιά, εάν δεν έχουν εισοδήματα από άλλες πηγές δεν πρόκειται να πληρώσουν επιπλέον φόρο μετά την εκκαθάριση της φορολογικής τους δήλωσης.
Αντίθετα 399.230 συνταξιούχοι με συντάξεις έως 700 ευρώ θα δουν 15 ευρώ μέση αύξηση επειδή σε αυτές σταματά η παρακράτηση φόρου που είχαν μέχρι τον Ιούλιο. Στην αλλαγή του τρόπου υπολογισμού του φόρου θα υπάρχει και η μηνιαία έκπτωση παρακράτησης ύψους 1,5%

Δευτέρα, 28 Ιουλίου 2014

Ρωμανού Πύλου – " Μυστήρια πλάσματα " οι Καρέτα- Καρέτα

Κοίταξε να δεις που και οι καρέτα –καρέτα έχουν επιλεκτικά γούστα στην μοναδική παραλία στο Ρωμανού  της Πύλου!

Διαφορετικά δεν εξηγείται πως οι ….δύο άκρες  δίνονται για εκμετάλλευση σε συγκεκριμένο ιδιώτη  ενώ αντίθετα απαγορεύεται  να εγκατασταθεί και άλλος επιχειρηματίας  στην συγκεκριμένη παραλία γιατί σύμφωνα με τον σύλλογο «Αρχελων » και το ΥΠΕΚΑ πρέπει να …. « ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΕΙ »  για χάριν της χελώνας η συγκεκριμένη περιοχή

Θα μου πείτε …μα τι περίεργα γούστα έχουν αυτές οι χελώνες ,πως γίνεται  στα άκρα της παραλίας να μην …ενοχλούνται αλλά να εμποδίζουν τις φωλιές για τα αυγά τους  μόνο κάποια κομμάτια που θέλησαν να εκμεταλλευτούν  κάποιοι  άλλοι επιχειρηματίες .

Κοι του  «Αρχέλωνα» και του ΥΠΕΚΑ  * (κα Γιαννακοπούλου γνωρίζετε κατι; ) ή απαγορεύεται την εκμετάλλευση της παραλίας σε όλους  για την προστασία της  Καρέτα –Καρέτα  ή αφήνεται τους επιχειρηματίες  που έχουν ενδιαφερθεί  για επιχειρηματική εκμετάλλευση  να δραστηριοποιηθούν και αυτοί  έστω και στα μέσα του καλοκαιριού  με ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ μέτρα προστασίας .

Τα πράγματα είναι τόσα απλά ή όλοι οι ενδιαφερόμενοι η κανένας …

Επιλέγετε και εγκρίνετε διαφορετικά  θα είστε εκτεθειμένοι στην κοινή γνώμη της περιοχής για ….επιλεκτικές διαδικασίες 

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best WordPress Themes